Skip to main content

Zasady programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” (MBWW) ulegają zmianie.

Już od 01 marca 2023 r. wprowadzone zostają zmiany w programie „Mieszkanie bez wkładu własnego” w związku ze zmianą ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym z opcjonalną gwarancją wkładu własnego.

Najważniejsze zmiany:

Zmiana nazwy programu na Rodzinny kredyt mieszkaniowy – gwarancja opcjonalna.

 • Zakres gwarancji 0 – 20% wydatków, w celu pokrycia których udzielany jest kredyt (różnica między kwotą odpowiadającą 20% całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany ten kredyt, a wkładem własnym kredytobiorcy).
 • Wkład własny max. 20% (zmienne oprocentowanie) lub 30% (oprocentowanie okresowo stałe) wydatków, w celu pokrycia których udzielany jest kredyt.
 • Suma wkładu własnego i kwoty gwarancji: max 200 tys. zł – ograniczenia nie będą miały zastosowania, gdy wkładem własnym będzie wyłącznie nieruchomość gruntowa, przy czym suma wkładu własnego i kredytu nie będzie mogła przekroczyć 1 mln zł.

Cele kredytu – pokrycie całości albo części wydatków na:

 • zakup lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym + wykończenie nieruchomości mieszkalnej z rynku pierwotnego,
 • zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym + remont.


Wyznaczanie limitu ceny
– cena lokalu mieszkalnego albo wkład budowlany w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (tabela wskaźników obowiązujących w danym okresie będzie publikowana na stronie BGK) oraz:

 • współczynnika 1,4 – w przypadku gdy kredytobiorca jest pierwszym nabywcą lokalu,
 • współczynnika 1,3 – w przypadku gdy kredytobiorca nie jest pierwszym nabywcą lokalu.

 

Warunki udzielenia kredytu dla kredytobiorcy posiadającego nieruchomość – możliwość zaciągnięcia kredytu przez gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzi osoba (osoby) posiadające prawo własności/spółdzielcze prawo do mieszkania lub domu pod warunkiem, że posiadają łącznie:

 • Prawo własności albo spółdzielcze prawo dotyczące nie więcej niż jednego mieszkania/domu,
 • powierzchnia mieszkania/domu i ilość dzieci w gospodarstwie domowym to:

50 m2 – 2 dzieci,

75 m2 – 3 dzieci,

90 m2 – 4 dzieci

bez limitu – 5 dzieci lub więcej,

 • wkład własny kredytobiorcy to max. 10%.

 

Warunek dot. zbycia prawa własności w drodze darowizny – dopuszczalna darowizna prawa własności mieszkania/domu w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie kredytu na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej, jeżeli dotyczyła udziału we współwłasności mieszkania/domu nie większego niż 50%, a obdarowana osoba posiadała wcześniej udział w tej współwłasności.

 

Warunki spłaty rodzinnej:

 • brak prawa własności mieszkania/domu innego niż nabyty albo wybudowany, uzyskany w wyniku realizacji inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej  z wykorzystaniem środków z rodzinnego kredytu mieszkaniowego;
 • brak spółdzielczego prawa dot. mieszkania/domu inne niż nabyte z wykorzystaniem środków rodzinnego kredytu mieszkaniowego;
 • powiększenie gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko po dniu udzielenia rodzinnego kredytu mieszkaniowego;
 • prowadzenie gospodarstwa domowego na terytorium RP;
 • brak wypowiedzenia umowy rodzinnego kredytu mieszkaniowego;
 • brak ogłoszenia upadłości kredytobiorcy;
 • brak przedterminowej spłaty rodzinnego kredytu mieszkaniowego, chyba że dokonano jej po 3 latach od udzielenia kredytu, spłata dot. części objętej gwarancją, stanowiła spłatę rodzinną lub spłatę, o której mowa art. 6 ust. 7a ustawy.

 

Termin na złożenie zlecenia spłaty w terminie roku od dnia powiększenia gospodarstwa domowego. W przypadku gdy do powiększenia gospodarstwa domowego doszło przed pierwszym uruchomieniem środków rodzinnego kredytu mieszkaniowego – w terminie roku od dnia tego uruchomienia.

UWAGA!

Wszystkie procesy, w ramach programu mieszkanie bez wkładu własnego, dla których nie zostanie wydana decyzja kredytowa do końca lutego a będą kontynuowane, wymagają założenia po 1 marca 2023 r. nowego procesu jako Rodzinny kredyt mieszkaniowy z nowym wnioskiem BGK i jego załącznikami.

Jesteś zainteresowany skorzystaniem z tego rozwiązania? Serdecznie zapraszam do kontaktu

Robert Sierant

Zostaw komentarz