Skip to main content

Dla kredytobiorcy, którzy mają (lub mogę mieć) problem ze spłatą kredytów hipotecznych, rząd przygotował dwa rozwiązania. Są to znane już wcześniej wakacje kredytowe oraz Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Zmieni się jedynie założenia oraz warunki skorzystania z tych rozwiązań.

 • 5 marca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wsparciu kredytobiorców.
 • Wakacje kredytowe to jedna z form wsparcia dla kredytobiorców. Rozwiązanie to pozwala na zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego w złotych polskich.
 • W ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zwiększamy m.in. kwotę dochodu, która uprawnia do uzyskania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.
 • Przepisy dotyczące wakacji kredytowych oraz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zaczną obowiązywać 1 maja 2024 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, przedłożony przez Ministra Finansów.

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe to jedna z form wsparcia dla kredytobiorców. Umożliwia ona skorzystanie z zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego udzielonego w polskich złotych, także w 2024 r. dla osób, które:

 • posiadają kredyt hipoteczny w złotych, który został zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, a jego wartość nie przekracza 1,2 mln zł,
 • ponoszą wydatki związane z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu (RdD – Rata do Dochodu) w wysokości przekraczającej 30% dochodów (za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku) lub utrzymują co najmniej trójkę dzieci (do 18 roku życia lub do 25 roku życia, gdy kontynuują naukę lub dzieci niepełnosprawnych, bez względu na wiek) – wówczas nie obowiązuje kryterium RdD,
 • zawarły umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r.,
 • kończą spłatę kredytu co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Z wakacji kredytowych można skorzystać w wymiarze dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca 2024 r. oraz w przypadku kolejnych kwartałów – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu kredytobiorca nie płaci raty kapitałowo-odsetkowej (poza ewentualnymi opłatami z tytułu umowy ubezpieczenia kredytu). Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania – okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona.

Wniosek o wakacje kredytowe będzie można złożyć od 1 maja 2024 r. w swoim banku pisemnie lub przez bankowość elektroniczną, w zależności od tego, jakie funkcjonalności udostępni bank. Bank potwierdza przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Brak potwierdzenia nie wpłynie na rozpoczęcie okresu zawieszenia.

W porównaniu z projektem ustawy rozpatrywanym na posiedzeniu Rady Ministrów 20 lutego 2024 r., obecna wersja zakłada:

 • obniżenie wskaźnika RdD z 35% na 30%,
 • umożliwienie skorzystania z wakacji kredytowych rodzinom utrzymującym co najmniej trójkę dzieci, bez uwzględniania kryterium RdD.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

O pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) będą mogli ubiegać się kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej, u których rata przekracza 40% dochodu gospodarstwa domowego. Obecnie wskaźnik ten wynosi 50%.

Zwiększy się także kwota dochodu, która uprawnia do uzyskania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia. Ze wsparcia FWK będzie można skorzystać, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie będzie przekraczał dwuipółkrotności kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego to 1940 zł, a w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego to 1500 zł pomnożone przez liczbę członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy). Obecna wartość to dwukrotność tej kwoty (odpowiednio 1552 zł oraz 1200 zł).

Zwiększy się również pomoc dla kredytobiorców:

 • podniesiona zostanie wartość maksymalnego wsparcia – z 2000 zł do 3000 zł,
 • wydłużony zostanie okres pomocy – z 36 miesięcy na 40 miesięcy,
 • wydłużony zostanie okres spłat wsparcia lub pożyczki – 200 rat zamiast 144,
 • dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, maksymalna wartości wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia będzie wynosić 120 tys. zł.

Umorzenie pozostałych 66 rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia będzie następowało po dokonaniu, bez opóźnień, spłaty 134 rat. Obecne przepisy pozwalają na umorzenie 44 rat, po dokonaniu spłaty 100 rat. Dzięki temu kwota umorzenia będzie mogła wynieść 39,6 tys. zł (66 rat), w miejsce obecnych 22 tys. zł.

źródło:

www.gov.pl

 

Zostaw komentarz